ALGEMENE VOORWAARDEN

d.d. mei 2021 van MACHINALE HOUTBEWERKING BRONKHORST B.V. (hierna te noemen MH Bronkhorst), gevestigd te Elspeet, gemeente Nunspeet
Deponering KvK 18 mei 2021 onder nummer 08043938.

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die MH Bronkhorst sluit met een natuurlijke of rechtspersoon als wederpartij.
2. Alle hiervan afwijkende bepalingen, ook al komen deze in door de wederpartij gebruikte algemene voorwaarden voor, danwel wordt door de wederpartij in enig geschrift daarnaar verwezen, zijn voor MH Bronkhorst niet bindend.
3. Met een afwijking van deze voorwaarden kan door MH Bronkhorst slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden toegestemd.

Artikel 2 OVEREENKOMSTEN EN AANBIEDINGEN
1. Een overeenkomst komt tot stand indien MH Bronkhorst een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of daaraan daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven.
2. Alle aanbiedingen van de zijde van MH Bronkhorst zijn voor MH Bronkhorst vrijblijvend, totdat door MH Bronkhorst een opdracht is aanvaard. Zij zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en in normale werktijden (8:00 tot 17:00 uur). Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere door MH Bronkhorst verstrekte gegevens zijn niet bindend.

Artikel 3 RISICO-OVERGANG
1. De door MH Bronkhorst eventueel te leveren zaken zijn vanaf het moment van aflevering bij c.q. afname door de wederpartij voor diens rekening en risico. Indien het magazijn van MH Bronkhorst als plaats van aflevering geldt, zijn de
zaken voor rekening en risico van wederpartij vanaf het moment dat deze de zaken daar ophaalt.
2. Indien MH Bronkhorst de te leveren zaken door toedoen van de wederpartij niet op het afgesproken tijdstip kan leveren, kan MH Bronkhorst de goederen voor rekening en risico van de wederpartij opslaan onverminderd de overige, op grond van deze overeenkomst en de wet, aan de wederpartij toekomende rechten.

Artikel 4 OPLEVERING
1. Indien een bepaalde datum voor oplevering is overeengekomen heet MH Bronkhorst een inspanningsverbintenis om deze datum te halen. Dit betreft echter geen fatale datum. Overschrijding van de termijn, ongeacht de oorzaak daarvan, brengt MH Bronkhorst niet van rechtswege in verzuim zoals bedoeld in artikel 6:83 BW.
2.Wederpartij vrijwaart MH Bronkhorst voor alle (gevolg) schade als gevolg van het niet of niet tijdig leveren van goederen door derden als direct gevolg waarvan MH Bronkhorst zijn verplichtingen aan de wederpartij niet kan nakomen.
3. Het werk is na oplevering op grond van artikel 7:758 BW voor risico van de wederpartij. Met ‘oplevering van een werk’ wordt hier bedoeld: “Een door MH Bronkhorst in opdracht van wederpartij gerealiseerd werk tegen een vaste aanneemsom”.
4. In geval van staking, brand, vergaan van goederen tijdens transport, waterschade, overheidsmaatregelen (o.a. als gevolg van epidemieën en pandemieën) , vertraging bij de verscheping of het transport, uitvoerverbod, oorlog, terrorisme, mobilisatie, uitvoer- of invoerbelemmeringen, en alle overige omstandigheden, die nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen, heeft MH Bronkhorst het recht om hetzij de oplevertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst, te annuleren.
5. Indien de wederpartij hem daartoe schriftelijk aanmaant, is MH Bronkhorst gehouden zich binnen 8 dagen ten aanzien van zijn keuze als bedoeld in lid 3 te verklaren. Indien de belemmering als bedoeld in lid 3 niet langer dan een maand duurt, is MH Bronkhorst niet bevoegd te annuleren. MH Bronkhorst is voor het voorgaande slechts in verzuim, nadat hij heeft verzaakt om binnen de in de ingebrekestelling vermelde termijn deugdelijk na te komen. ALGEMENE VOORWAARDEN d.d. mei 2021 van MACHINALE HOUTBEWERKING BRONKHORST B.V. (hierna te noemen MH Bronkhorst), gevestigd te Elspeet, gemeente Nunspeet Deponering KvK 18 mei 2021 onder nummer 08043938.

Artikel 5 OMVANG AANGENOMEN WERK EN MONTAGE
1. Indien sprake is van meerwerk, geeft MH Bronkhorst van tevoren een waarschuwing voor de daarmee gepaard gaande prijsverhoging. Daarbij is hij niet verplicht om een gespecificeerde berekening te maken.
2. Indien montagewerkzaamheden zijn
afgesproken, worden deze uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven. De montage is beperkt tot het monteren van het door MH Bronkhorst geleverde materiaal en/of het materiaal, dat in de opdracht was begrepen. Voor buiten de opdracht vallend montagewerk is MH Bronkhorst niet verantwoordelijk. De wederpartij dient er voor zorg te dragen, dat het montagewerk zonder onderbreking kan worden uitgevoerd. Mocht er vertraging ontstaan door oorzaken die niet te wijten zijn aan MH Bronkhorst, dan is MH Bronkhorst gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de wederpartij in rekening te brengen tegen het normaal geldende tarief.
3. De montage wordt geacht te zijn voltooid indien de in de overeenkomst aangegeven werkzaamheden en specificaties aantoonbaar zijn verricht. Op dat moment is het werk opgeleverd in de zin van artikel 7:758 BW en artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden.

Artikel 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. MH Bronkhorst behoudt zich het eigendom voor van alle aan de wederpartij geleverde zaken, zolang de wederpartij niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen. 
2. Zolang de wederpartij nog geen eigenaar van de zaken is, is de wederpartij niet bevoegd om deze zaken te vervreemden of in het bezit te stellen van een andere partij.
3. Indien de wederpartij in verzuim is met zijn verplichtingen jegens MH Bronkhorst, is MH Bronkhorst bevoegd om na deugdelijke ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden, waarna ongedaanmakingsverbintenissen ontstaan (zie artikelen 6:265 BW en 6:271 BW). 

Artikel 7 PRIJZEN
Indien na de datum van een offerte of bevestiging van een order de prijzen van materialen en grondstoffen, dan wel lonen, salarissen, sociale- of overheidslasten, vrachten, wisselkoersen, assurantie-premies, in- en uitvoerrechten of andere kostenbepalende factoren in binnen- en buitenland worden gewijzigd, , is MH Bronkhorst bevoegd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. Alle door MH Bronkhorst opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, verpakkings- en verzendkosten, en/of andere op de goederen als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de orderbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven. Bij aanbiedingen aan particulieren en verenigingen gelden de opgegeven prijzen inclusief BTW. MH Bronkhorst behoudt zich het recht voor kennelijke vergissingen of fouten bij de prijsopgave te herstellen.

Artikel 8 BETALING
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen en dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op de door MH Bronkhorst daartoe op de offerte en/of factuur vermelde rekening.
2. Indien niet op de overeengekomen vervaldag het alsdan verschuldigde is betaald, is de wederpartij van rechtswege zonder enige ingebrekestelling in verzuim en vanaf de datum van facturering een rente van 1,5% cumulatief per maand verschuldigd. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.
3. MH Bronkhorst is gerechtigd te allen tijde accreditief- of zekerheidsstelling door de wederpartij te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen alvorens door MH Bronkhorst enige verdere leverantie wordt gedaan.
4. Het niet voldoen door de wederpartij aan zijn verplichting tot betaling c.q. accreditief- of zekerheidsstelling geeft MH Bronkhorst het recht zijn werkzaamheden en/of leveringen op te schorten totdat aan deze verplichting is ALGEMENE VOORWAARDEN d.d. mei 2021 van MACHINALE HOUTBEWERKING BRONKHORST B.V. (hierna te noemen MH Bronkhorst), gevestigd te Elspeet, gemeente Nunspeet Deponering KvK 18 mei 2021 onder nummer 08043938. voldaan, dan wel de overeenkomst te annuleren, onverminderd het recht van MH Bronkhorst vergoeding van schade te vorderen wegens de latere c.q. niet -uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien niet tijdig wordt betaald, is de wederpartij krachtens artikel 6:96 lid 4 BW buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform de wettelijke BIK-staffel met een minimum van €250,00. Indien een consument niet tijdig betaalt, dient hij eerst conform artikel 6:96 lid 6 BW een veertiendagenbrief te ontvangen, waarna hij de daarin genoemde incassokosten conform de BIK-staffel is verschuldigd.

Artikel 9 RECLAMES
1. De wederpartij dient reclames en/of klachten over de geleverde zaken of de verrichte diensten en/of werkzaamheden binnen acht werkdagen nadat de levering heeft plaatsgevonden c.q. de diensten en of werkzaamheden zijn beëindigd, schriftelijk of per e-mail aan MH Bronkhorst te berichten. Bij overschrijding van deze termijn vervalt iedere aanspraak van wederpartij. Reclames en/of klachten geven de wederpartij nimmer het recht de overeenkomst te ontbinden of de betaling van de koopprijs op te schorten.
2. In geval van een door MH Bronkhorst gegrond bevonden klacht, heeft MH Bronkhorst het recht herstelwerkzaamheden te verrichten c.q. het geleverde door soortgelijke zaken te vervangen. MH Bronkhorst is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade van de wederpartij.

Artikel 10 AANSPRAKELIJKHEID
1. MH Bronkhorst is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waaronder bedrijfsschade, schade aan goederen of personen ontstaan door het verrichten van de werkzaamheden, het resultaat van deze werkzaamheden, de geleverde goederen of door verstrekte adviezen of toelichtingen dan wel enige schade ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde goederen of onjuiste samenstelling van de geleverde goederen, tenzij de schade direct voortvloeit uit opzet of grove schuld door MH Bronkhorst. Ongeacht het voorgaande is een eventuele verplichting van MH Bronkhorst tot schadevergoeding uit welke hoofde dan ook te allen tijde beperkt tot ten hoogste de betreffende factuurwaarde.
2. MH Bronkhorst aanvaardt überhaupt geen aansprakelijkheid, behoudens voorzover de door MH Bronkhorst afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft.
3. De wederpartij vrijwaart MH Bronkhorst voor aanspraken van intellectuele eigendom in de ruimste zin des woords ten aanzien van de vervaardiging en levering van een product dat op zijn aanwijzing door MH Bronkhorst of in opdracht van MH Bronkhorst door derden wordt gefabriceerd.

Artikel 11 NIETIGHEID BEPALINGEN
De nietigheid van een van de bepalingen van deze voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

Artikel 12 GESCHILLENREGELING
Op de overeenkomst van MH Bronkhorst met zijn wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit en/of samenhangend met een overeenkomst tussen MH Bronkhorst en zijn wederpartij kunnen voorgelegd worden aan de bevoegde Nederlandse rechter, gevestigd in Het arrondissement waarin MH Bronkhorst is gevestigd.